24210.27672


Μαθήματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας

(read it here in English)


Το Κέντρο Γλωσσών  FIORE AE  προσφέρει προγράμματα Εκμάθησης και Πιστοποίησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι Α, Β, Γ, Δ.

Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 

Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητο για:

 • την έκδοση άδειας παραμονής (επίπεδο Β)
 • την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος (επίπεδο Β ή Δ )
 • τον διορισμό στο Δημόσιο (επίπεδο Γ ή Δ )
 • και τον ιδιωτικό τομέα (επίπεδο Β)


Επίπεδο Α – Βασική Γνώση
Στο επίπεδο Α ο ενήλικας θα μπορεί  να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών όπως:

 • χρήση τηλεφώνου
 • καθημερινή ζωή (αγορά, διασκέδαση, κλπ)
 • διαπροσωπικές σχέσεις
 • κατανόηση μέσων μαζικής ενημέρωσηςΕπίπεδο Β – Μέτρια  Γνώση (ανεξάρτητος χρήστης ελληνικής γλώσσας)
Ο ενήλικας θα αποκτήσει  την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών όπως:

 • επαφές με δημόσιες υπηρεσίες
 • επαγγελματικές συναλλαγές
 • διεκπεραίωση εγγράφων (αιτήσεις, πιστοποιητικά, τραπεζικές συναλλαγές)
 • κοινωνικές συνήθειες (ελληνικά ήθη και έθιμα)
 • βασικά στοιχεία ελληνικού πολιτισμούΕπίπεδο Γ – Πολύ Καλή Γνώση (ικανός χρήστης ελληνικής γλώσσας)
Στο επίπεδο αυτό καλλιεργείται η ικανότητα:

 • να χειρίζεται ένα ευρύ λεξιλόγιο
 • να επικοινωνεί άνετα και αυθόρμητα με ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, επιστημονικού και λογοτεχνικού.Επίπεδο Δ – Άριστη Γνώση (απολύτως ικανός χρήστης της ελληνικής γλώσσας)
Στο επίπεδο Δ ο ενήλικας είναι σε θέση να χρησιμοποιεί  επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα  λέξεων και εννοιών:

 • επιστημονική ορολογία, δοκίμια
 • παρακολούθηση διαλέξεων και συνεδρίων
 • σύνταξη επιστημονικών κειμένων
 • λογοτεχνία
 • Τέλος, θα μπορεί να παρακολουθεί ή να συνομιλεί άνετα και κατάλληλα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της προσωπικής του ζωής.


Τα κέντρα γλωσσών FIORE AE αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία των ενηλίκων για όλα τα επίπεδα, προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.

Φόρμα ενδιαφέροντος